Disclaimer

 

Aanvaarding

Door het gebruik van deze website wordt je geacht van deze disclaimer kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Aard informatie

De informatie op deze website is van algemene informatieve aard. De site biedt informatie over het voorlichtingsevenement de Wegwijsdag en is onder meer bestemd voor oriëntatie op het studiekeuzeproces. Aan de informatie kun je geen rechten ontlenen.

Aansprakelijkheid

De organisatie van de Wegwijsdag (NHL Stenden en Van Hall Larenstein) is niet aansprakelijk op welke rechtsgrond dan ook voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit:
• het gebruik, de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de daarop of daardoor verstrekte informatie;
• het gebruik, de wijziging of de niet beschikbaarheid van eventuele hyperlinks naar websites van derden en de daarop of daardoor verstrekte informatie.

Wijzigingen en buitengebruikstelling

De organisatie van de Wegwijsdag kan te allen tijde de website, de daarop of daardoor verstrekte informatie en de daarop aangebrachte hyperlinks wijzigen of buitengebruikstellen zonder mededeling aan de gebruikers en zonder overige verplichtingen jegens de gebruikers.

Intellectueel eigendom

De auteursrechten op de website en de daarop opgenomen informatie berusten bij de organisatie van de Wegwijsdag, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is toegestaan de informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de informatie voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie.

Persoonsgegevens

De organisatie van de Wegwijsdag gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en verwerkt deze in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Je profiel kiezen

Simpel als je al weet wat je leuk vindt en wat goed bij je past. Iets lastiger als je nog geen idee hebt van je interesses en talenten. Wij willen je daar graag een handje bij helpen! Doe hieronder de profielkeuzecheck. Door een paar korte vragen te beantwoorden kom je er beetje bij beetje achter wat het beste bij jou past!